08.02.2017

Съобщение относно провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне съставите на СИК

До Партия ГЕРБ

1414, гр. София, 

пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

тел. 02/490 13 13

факс: 02/ 490 09 51

лице за контакти: Цветомир Петров Паунов

e_mail: paunov@gerb.bg

 

До Коалиция БСП лява България

гр. София,

р-н Възраждане, 

ул. Позитано № 20, п.к. 382

тел. 02/810 72 00, 0886 839 722

факс: 02/981 21 85

лице за контакти:

Аглика Стефчева Виденова

e_mail: bsp@bsp.bg

 

До Партия ДПС

гр. София,

бул. Ал. Стамболийски № 45А

тел. 02/811 44 44

факс: 02/811 44 44

лице за контакти: Мустафа Сали Карадайъ

e_mail: karadayi@dps.bg

 

До Коалиция Реформаторски блок (РБ)

гр. София,

ул. Г. Бенковски № 7

тел. 02/843 38 03, 0887 509 562

0888 776 662

лице за контакти:

Стамен Янев

Веселина Кирилова

e_mail: ekipbggrajdani@gmail.com

 

 

До Коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО

Актуални лица, телефони и електронни пощи за НФСБ: 

гр.София 

бул. Васил Левски №94

тел. 0894 671550, 0894 545538

лица за контакти: Мария Петрова и Виктория Иванова

e-mail: nfsb@skt.bg и presscenter@nfsb.bg

Актуални лица, телефони и електронни пощи за ВМРО: 
гр.София
ул. Пиротска №5
тел. 0882 272212, 0888 214401
лица за контакти: Карлос Контрера и Стефан Грънчаров
e-mail: vmro@vmro.bg

 

До Коалиция България без цензура (ББЦ)

гр. София,

р-н Лозенец, 

бул. Черни връх № 25А, ет. 1,

тел. 0888 589 282,

02/0422 41 63

0888 805 102,

0888 805 477

лице за контакти:

Десислава Балабанова

Адв. Борислав Божинов

е_mail:dessislava_balabanova@yahoo.com

bojinov@gmail.com

mirrella_k@abv.bg

 

До Партия Атака

гр. София,

ул. Врабча № 1,

тел. 0882 662 287

лице за контакти: Рени Димитрова Асенова

e_mail: centralа@ataka.bg

 

До Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

гр. София

ул. ,,Врабча“ № 23, ет.2

тел. 0882 437 658

0888 415 135

лице за контакти:

Адв. Веселка Вачева

e_mail: abv.org.ko@gmail.com

abv.org.reg@gmail.com

vatcheva.v@gmail.com

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С Указ № 59 от 24 януари 2017 г. на Президента на Република България (обн. ДВ бр. 9 от 26.01.2017 г.) е определен 26 март 2017 г. за дата на произвеждане на избори за народни представители.

В тази връзка и на основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, Решение № 4182- НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия Ви уведомявам, че на 15.02.2017 г. от 10:00 ч. в Зала № 2 в сградата на Община Поморие, с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 5 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Поморие за провеждане на избори за народни представители

В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 24 януари 2017 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са: партия ГЕРБ; коалиция БСП лява България; партия ДПС; коалиция Реформаторски блок (РБ); коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО; коалиция България без цензура (ББЦ); партия Атака; коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5– за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

37,00 % за партия ГЕРБ;

16,74 % за коалиция БСП лява България;

13,21 % за партия Движение за права и свободи;

9,69 % за коалиция Реформаторски блок;

7,49 % за коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО;

6,17 % за коалиция България без цензура;

4,85 % за партия Атака;

4,85 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

 

Никоя партия/коалиция не може да има повече от 1/3 (33,33 %) от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината в рамките на района. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24 януари 2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. 2.Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– три имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

  1. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Членовете на СИК не могат да бъдат:

– кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за президент и вицепрезидент;

– на изборна длъжност в държавен или местен орган;

– орган на изпълнителната власт;

– заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

– съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

– прокурор или следовател;

– заместник-областен управител или заместник-кмет;

– военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана“, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Докато заема длъжността си членът на СИК не може да участва в изборите за народни представители като кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на друга избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, анкетьор, член на инициативен комитет и придружител.

 

Настоящата покана да бъде обявена на таблото и на страницата на Община Поморие-  http://pomorie.bg.

 

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/            

Кмет на Община Поморие