08.02.2017

Открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие

ОБЯВА

На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 65 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №385/13.12.2016г.на Общински съвет гр. Поморие и Заповед на директора на ОП ОГСС

 

Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

 

с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие, както следва:

 

Имот № землище Площ Първоначална Стъпка на
по НТП /дка/ тръжна цена наддаване
ред лв./дка за година
1 004180-лозе с. Гълъбец 1.753 48.00 10% от определената ПТЦ

           

            І. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ стопански години считано от стопанската 2016/2017 г.

            ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:

-първа дата – до 17,00 часа на 24.02.2017 г.

-втора дата – до 17,00 часа на 06.03.2017 г.

Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“, гр. Поморие, ул. „Солна“  № 5, стая № 41, след заплащане в касата на ОП „ОГСС“ на сума в размер на 5.00 /пет/ лв. без вкл. ДДС.

            ІІІ. Депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена, който се внася в срока по т. II по банкова сметка:

IBAN: BG85UNCR70003322567088

BIC UNCRBGSF

„Уникредит Булбанк“ АД клон Поморие

            ІV. Дата, час и място за провеждане на търга:

  1. На 27.02.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул.“Солна“ №5, за първа дата на провеждане на търга.
  1. При неявяване на кандидати за търга, същият ще се проведе на 09.03.2017 г. от 14.00 часа на горепосочения адрес.
  2. Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към Община Поморие, ОП ОГСС, ОП СУОИ, Д БФСД.

Участниците прилагат:

– заявление за участие в търга /по образец/;

– документ за закупена тръжна документация;

– документ за внесен депозит;

– копие от документ за самоличност;

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;

– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/;

– удостоверение за липса на задължения към НАП;

– декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“;

– декларация за оглед на имота;

– декларация за запознаване с условията на търга и проекта на договора.

Комисията служебно проверява липсата на задължения към Община Поморие, ОП ОГСС,ОП СУОИ и Д „БФСД“ и в случай на наличие не допуска участника за участие в търга.

Ако има 1 участник, който отговаря на изискванията по т. V се изчаква 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по – ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.

Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада.