07.02.2017

Докладна записка относно: Допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ПОМОРИЕ

 

 

                     

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

От    Иван Алексиев –Кмет на Община Поморие

 

       Относно:  Допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

на основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, внасям в Общински съвет – Поморие следното предложение за допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 

Мотивите към допълнение на Тарифа №3 за услуги, предоставени от Рибарско пристанище – Поморие и Пасажерско пристанище – Поморие към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие са следните:

1.Причини, налагащи допълнение на Тарифа №3 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

На територията на Рибарско пристанище – Поморие има изградена Рибна борса, в която са инсталирани два ледогенератора с производителност  900 килограма на денонощие.Има търсене на  люспест лед, за съхранение на риба и аквакултури от собственици на риболовни кораби , лодки и търговци на риба.

2.Финансова обосновка за  допълнение на Тарифа № 3  към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Цена на лед произвеждан от ледогенератори BRICE ESP900W, разположени на Рибарско пристанище.

Ледогенератори BRICE ESP900W, разположени на Рибарско пристанище – Поморие са със следните характеристики:

  • производство на лед – 900 килограма на денонощие.
  • консумация на електричество – 6,0 киловата на час.
  • консумация на вода – 6,9 литра на килограм произведен лед.
  • необходим труд за обслужване – 12 човекочаса на денонощие .

Себестойността на един килограм произведен лед е както следва:

Разходи за електрическа енергия – 0,04 лв.

(6,0:900:24)*0,25

Разходи за вода – 0,02 лв.

(2,40:1000)*6,9

Разходи за труд – 0,06 лв.

(700:21,2:8*12):900

Разходи за амортизации – 0,02 лв.

(36000*20%):(365*900)

Други разходи /ремонти, профилактика, резервни части и др./  – 0,04 лв.

Себестойност на един килограм лед – 0,18 лв.

(0,04+0,02+0,06+0,02+0,04)

Разходите за опаковка – 0,55 лв. за тридесеткилограмов чувал.

Себестойност на тридесет килограмов  чувал лед  5,95 лв. с ДДС.

(0,18*30)+0,55

3.Цели, които се поставят с допълнение на Тарифа №3 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

1.Да  се използват възможностите на ледогенераторите.

4.Финансови и други средства, необходими за допълнение на Тарифа №3 на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие:

Допълнение на тарифа №3  не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

5.Очаквани резултати от допълнение на Тарифа №3 на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие:

 

 

– увеличаване на приходната част на бюджета на Община Поморие;

Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет – Поморие следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание   чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Поморие приема допълнение на Тарифа № 3 за услуги ,предоставени от Рибарско пристанище- Поморие  и Пасажерско пристанище-Поморие  към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие , както следва:

  1.   1. Допълва т.16 .За ползване на люспест лед се заплаща  цена от 0,20лв. на кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие

 

Изготвил:

инж. Марияна Музакова

Директор  на ОП “СУОИ” – Поморие

 

 

Съгласувал :………………………

К.Демирева

Началник отдел ПНО