03.02.2017

Заповед № РД-16-132 / 03.02.2017 г.

З А П О В Е Д

РД-16-132

Поморие, 03.02.2017 г.

 

На основание чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., както следва:

За гр. Поморие

Във фоайето на  сградата на СУ „Иван Вазов”, секции № 018, 020, 021

Във фоайето на сградата на ОУ „Иван Вазов”, секции № 024, 025, 026, 038, 039

Във фоайето на сградата на ПГТ „Алеко Константинов”, секции № 019, 022,  023, 027

Във фоайето на  сградата на ОУ „Христо Ботев”, секции № 028, 029, 030, 036, 037

В Дневен център за възрастни хора, секция № 033

В Центъра за обществена подкрепа, секции № 031, 032, 040

 

 За  населените места на територията на общината:

гр. Каблешково СИК № 014, 015, 016, 017- в ритуална зала

гр. Ахелой СИК № 002, 003, 004, 005- в сградата НЧ “Светлина”

с. Александрово СИК № 001- в сградата на кметството

с. Бата СИК № 006, 007- в сградата на кметството

с. Габерово СИК № 009- в сградата на кметството

с. Горица СИК № 042, 043- в сградата на кметството

с. Гълъбец СИК № 010, 011- в сградата на кметството

с. Дъбник СИК № 012, 051- в сградата на кметството

с. Белодол СИК № 008- в сградата на кметството

с. Каменар СИК № 013- в НЧ “Просвета 1888” гр.Поморие- филиал Каменар

с. Косовец СИК № 047- в сградата на кметството

с. Козичино СИК № 041- в сградата на кметството

с. Лъка СИК № 034- в сградата на кметството

с. Медово СИК № 035- в центъра на витрината на хр. магазин

с. Порой СИК № 044- в сградата на кметството

с. Страцин СИК № 045, 046- в сградата на кметството

 

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Тони Митев- секретар на Община Поморие.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие