03.02.2017

Отворено писмо до началника на ВМА

ДО

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧЛЕН-КОР. ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, Д.М.Н.
НАЧАЛНИК НА ВМА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

С решение № 996/17.11.2016 г. Министерски съвет на Република България  отнема поради отпаднала нужда от Военномедицинска академия /ВМА/- гр. София, правото на управление върху имот-публична държавна собственост, находящ се в област Бургас, община Поморие, гр. Поморие местността „Малкото езеро”, ул. „Проф. Стоянов”, представляващ поземлен имот с идентификатор № 57491.501.15 по КККР, с площ от 11944 кв.м., заедно с построените в него 15 сгради. Решението влиза в сила от 02.02.2017 г.

С постановление на Министерски съвет, от 21.11.2016 г., е приет нов Правилник за устройството и дейността на ВМА. В новия Правилник не е включен Военният санаториум в Поморие /БПЛР – гр. Поморие/. В тази връзка, на 08.12.2016 г., министърът на отбраната издава заповед относно извършване на организационно-щатни промени във ВМА през 2017 г., съгласно която заповед Военният санаториум (БДПЛР – гр. Поморие) се ЗАКРИВА, считано от 01.02.2017 г.

На 19.01.2017 г., с решение № 125, Военномедицинска академия е открила процедура, която е публикувана в РОП, с предмет: „Периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия“. В предмета на поръчката е описано, че същата е за доставка на гориво за отопление, в подчинените структури на Военномедицинска академия – включително и Болница за продължително лечение и рехабилитация – гр. Поморие. Прогнозните количества са за период от 12 месеца и за БПЛР – гр. Поморие са 20 000 литраВ обществената поръчка е предвидено срокът на действие на договора за доставка да е 12 месеца, като е записано, че срокът на договора да може да бъде удължен с още до 6 месеца.

Предвид гореизложеното и във връзка с това, че цитираното решение на Министерски съвет на Република България, което Ви е известно от 17.11.2016 г.,  влиза в сила на 02.02.2017 г.,  защо в посоченото решение за откриване на процедура за обществена поръчка е включена и БПЛР – гр. Поморие.

 

В очакване на Вашия отговор,

С уважение,

Иван Алексиев
Кмет на Община Поморие