03.02.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 03.02.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили инвестиционни предложения по чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „ЧИ на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 00833.6.442 по КККР на гр.Ахелой, местност „Бабата”, община Поморие;
  2. Инвестиционен проект за вилна сграда в имот с идентификатор 00833.6.444 по КККР на гр.Ахелой, местност „Бабата”, община Поморие;
  3. Инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 00833.6.443 по КККР на гр. Ахелой, местност „Бабата”, община Поморие

Възложители: Атанас и Катя Димитрови, „Айс геймс” ЕООД

  1. „Магазин със склад и магазин за закуски с работилница в УПИ ХVІ-106, кв. 20 по плана на с. Бата, община Поморие”, с възложител: ”АЛДИ ЕЛЕКТРА”

 

Отдел УТООС

Община Поморие