02.02.2017

Обявление по ЗУТ от 02.02.2017 г.

ОБЯВА

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Община Поморие обявява на „БГ Инженеринг” ЕООД, Красимир Цветанов Атанасов, „Ню експорт груп” ЕООД – заинтересована страна, заповед №РД-16-1186/ 14.12.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-5145 /ид. по КК 57491.501.17/ в кв.248 по плана на гр.Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 02.02.2017г.