02.02.2017

Обявление по ЗУТ от 02.02.2017 г.

ОБЯВА

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Община Поморие обявява на Хатче Али Ахмед – заинтересована страна, заповед №РД-16-66/ 18.01.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: VІІІ-170, ХІХ-182, ХХ-183 и ХХІ-184 в кв.10 по плана на с. Дъбник. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

Дата: 02.02.2017 г.