01.02.2017

Обявление по ЗУТ от 01.02.2017 г.

ОБЯВА

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

Община Поморие обявява на „Джи енд кей груп” ЕООД – гр. Несебър – заинтересована страна, заповед №РД-16-15/ 09.01.2017г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.19.311 в м. „Лахана” в землището на гр. Поморие. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 01.02.2017г.