31.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 31.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на хале за автодиагностика в поземлен имот с идентификатор 35033.501.574 по КККР на гр. Каблешково (идентичен с УПИ VІІ – 574, кв.58 по плана на гр. Каблешково), община Поморие”, с възложител: Антон Янчев Балев
  2. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на хале за автодиагностика в поземлен имот с идентификатор 35033.501.573 по КККР на гр. Каблешково (идентичен с УПИ VІІІ – 573, кв.58 по плана на гр. Каблешково), община Поморие”, с възложител: Янчо Иванов Балев

Отдел УТООС

Община Поморие