30.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 30.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „ЧИ на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V, VІ и VІІ, кв.239 по плана на гр. Поморие и жилищни сгради в УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ, кв.239 , гр. Поморие, община Поморие”, с възложители: „Теоинвест” и Гергана Колева Недина.

Отдел УТООС

Община Поморие