27.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 27.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на промишлена сграда в ПИ 57491.505.120 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
  2. инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на комплекс от еднофамилни жилищни сгради „Виктория лейкс” в ПИ 57491.18.235 по КККР на гр. Поморие, местност „Кошарите”, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив

отдел УТООС

Община Поморие