24.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 24.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на производствено-складова база в поземлен имот №014178, землище на гр. Каблешково, местност „Разклона”, община Поморие”, с възложител: „Еко дивелопмънт партнершип” ООД.

Отдел УТООС

Община Поморие