24.01.2017

Дневен ред на двадесет и първото заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 21-то заседание –31.01.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и първо заседание на Общински съвет – Поморие на 31.01.201г./вторник/ от 10.30 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-11/10.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2017г.

2.ОС-951/14.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в ПИ 00833.501.349 по  КК и КР на гр.Ахелой.

3.ОС-952/14.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН Електроразпределение ЕАД.

4.ОС-13/10.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост.

5.ОС-26/13.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

6.ОС-31/16.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

7.ОС-946/09.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.196 по плана на гр.Поморие.

8.ОС-947/12.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод за ПИ 1067 в местност „Бадемите”, землище с.Каменар.

9.ОС-960/22.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общинския съвет за съгласие Община Поморие да е възложител ведно с държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” по изпълнение на проект: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове- фаза 4”, находяща се на територията на пристанище Поморие, в ПИ 57491.503.557 по КККР на гр.Поморие.

10.ОС-965/28.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

11.ОС-966/28.12.2016г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

12.ОС-14/11.01.2014г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

13.ОС-18/11.01.2017г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, относно разпределение на средства за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

14.ОС-19/12.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за поставяне на 3 броя къщички за книги на територията на гр.Поморие.

15.ОС-20/12.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 кV за захранване на ПИ 014178, местност „Разклона”, землище гр.Каблешково.

16.ОС-21/12.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 006007 в м.”Навеса”, землище с.Страцин.

17.ОС-22/12.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Външно кабелно ел.захранване на вилна сграда в ПИ 57491.19.624  по КККР на гр.Поморие, местност „Лахана”.

18.ОС-32/16.01.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване на маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Поморие.

19.Текущи

 

АДАМ АДАМОВ  /п/

Председател на Общински съвет – Поморие