23.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 23.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

 1. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „ Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ-100, кв.3 по плана на с. Дъбник, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 2. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на преустройство, пристрояване и надстрояване на северната жилищна сграда в ПИ № 57491.503.406 по КККР на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив.
 3. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-225, кв.19 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 4. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІІ, кв.35 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 5. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ VІІ-912, кв.63 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 6. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІХ-63, кв.8 по плана на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 7. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-10, кв.3 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 8. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХІ- общ. кв.24 по плана на с. Порой, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 9.  Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ ХVІ-749, кв.67 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 10. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване – блок ІV, вход F в ПИ 00833.5.477, м. „Пречиствателната”, землище на гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 11. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Външно ел. захранване на ”Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие в ПИ 57491.503.567 гр. Поморие, подобект БКТП в ПИ 57491.503.590, кабел 20 kV, кабел НН” с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив
 12. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Строителство на жилищна сграда в УПИ ІХ-468, 469, кв.22 по плана на гр. Каблешково, община Поморие, с възложител: Таня Петкова Георгиева.

Отдел УТООС

Община Поморие