13.10.2016

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец