20.01.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 г. на ОУ „Г.С. Раковски“ – с. Гълъбец