20.01.2017

Покана – съобщение по чл.32 от ДОПК

Изх.№    АУ000200-1 – 04.11.2015 / 20.01.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

чл. 32 от ДОПК

До ДОМПО ЕООД

ЕГН/ЕИК : 200121865

адрес за кореспонденция:  ГР.БУРГАС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ № 83

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АРЕТИ ХАРИДЕМУ

Уведомяваме Ви, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение, следва да се явите при публичния изпълнител ГЕОРГИ ДИОНИСОВ при Община Поморие, на адрес: гр. ПОМОРИЕ УЛ. ”СОЛНА” №5, ЦАО, ст.1 , за връчване на следните документи:

  1. АУЗД №: АУ000200 / 04.11.2015 Г.
  2. ПОКАНА ПО ЧЛ.182 АЛ.1 ОТ ДОПК №: ПДП000685 / 04.11.2015 Г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните акт/покана ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

Настоящото съобщение е публикувано и в ИНТЕРНЕТ   на адрес : www.pomorie.org

 

Публичен изпълнител: Георги Дионисов /п/ 

Дата на поставяне на таблото:

20.01.2017 г.