18.01.2017

На вниманието на земеделските стопани

Пререгистрацията за стопанската 2016-2017 година  ще се извършва  до 28.02.2017 г. включително.

С цел извършване на регистрация/ пререгистрация като земеделски стопани в съответната ОСЗ или ОДЗ се подава попълнена анкетна  карта с анкетни формуляри по образец на магнитен и хартиен носител.

След идентификация с документ за самоличност и БУЛСТАТ, земеделските стопани, които ползват земеделска земя, вписват в анкетните формуляри, които ще ползват през съответната стопанска година и  за които имат регистрирано ПРАВНО  основание за ползване.

Необходимо е земеделските стопани, кандидати за подпомагане по Схемите за Директни плащания 2017 година,  да регистрират  правните основания за ползване на земеделските земи в Общинската служба по Земеделие – град Поморие  по местонахождение на площите в срок  до 15 февруари 2017г .

ОС „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПОМОРИЕ