25.11.2016

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за създаване на местна инициативна рибарска група в община Поморие

MIRG Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”, финансирана от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за създаване на местна инициативна рибарска група в община Поморие

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

на територията на община Поморие

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) обяви процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ за всички допустими бенефициенти, желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториално сближаване“, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”.

С прилагането на мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” се цели увеличаване участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони и се гарантира пълноценното използване на възможностите, които предлага ВОМР. Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесе за изготвяне на стратегии за ВОМР, които ще доведат до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в общностите в крайбрежните райони и районите на вътрешните водоеми, които зависят от риболова и производството на аквакултура, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

В тази връзка Общинска администрация – Поморие, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство, и подготовка, и реализация на проектно предложение по гореописаната процедура.

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., ще финансира процеса по създаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), разработване на Стратегия за водено от общността местно развитие (СВОМР), както и финансирането на конкретни проектни предложения в рамките на одобрената стратегия в периода до 2020 г.

Срещата ще се проведе на 12.12.2016г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Поморие, ул. „Солна“ № 5, при следния дневен ред:

  1. Представяне на процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.
  2. Представяне на условията за създаване на Местно партньорство на територията на рибарския район в община Поморие в сектор „Рибарство”.
  3. Обсъждане на приоритети за местно развитие на сектор „Рибарство” на територията на рибарския район.
  4. Излъчване на представители на неправителствения сектор, местния бизнес и физически лица за установяване на местно партньорство за подаване на проектно предложение по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.
  5. За контакти и допълнителна информация:

 

Община Поморие, ул. „Солна“ № 5

e-mail: eu_projects@pomorie.org, тел. 0882 42 00 86

Георги Петков – Нач. Отдел УП