16.01.2017

Стартира конкурс за избор на Управител на „Медицински център I“ ЕООД, гр. Поморие

На основание Решение № 397/13.12.2016 г. от 19-то заседание на Общински съвет – Поморие, чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и Наредба № 9/26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването ще се проведе конкурс за избор на Управител на „Медицински център I“ ЕООД гр. Поморие.

Обект на конкурса: Избор на Управител на „Медицински център I“ ЕООД гр.Поморие.

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжноста:

 1. да са български граждани, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
 2. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
 3. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист.

ІІ. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

1.Заявление за участие в конкурса;

 1. Автобиография – европейски формат;
 2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по – дълъг от 3 (три) месеца са преустановили трудовата си дейност;

Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от:

 1. Документ за завършена образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт или документ за завършена образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
 2. Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 3. Свидетелство за съдимост с посочена цел за издаване – работа като Управител на здравно заведение;
 4. Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с отметка за съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);
 5. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Програма на кандидата за развитието и дейността на здравното заведение за три годишен период.

Документите по т. ІІ следва да се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно) в запечатан, непрозрачен плик в срок до 20.02.2017 г. включително в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 5, Център за административно обслужване, Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

При подаване на документите, кандидатите могат да получат утвърден проект на договора за възлагане управлението на „Медицински център I”, като определения размер на възнаграждението на управителя е 200 % от отчетната средна месечна брутна заплата в заведението, ведно със структурата, бюджета, числеността, и щатното разписание на „Медицински център I” ЕООД гр. Поморие.

III. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Етап I: отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втори етап на конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания – 27.02.2017г.от 10,00 часа в стая № 2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5;

Етап II: представяне от допуснатите кандидати на Програма за развитието и дейността на здравното заведение за три годишен период, в определен срок – 27.02.2017г. от 11,00 часа в стая № 2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5;

До трети етап от конкурса – събеседване, се допускат кандидатите, получили оценка на разработката не по – ниска от мн.добър 4,50.

Етап III: събеседване с допуснатите кандидати – 27.02.2017 г.от 12,00 часа в стая № 2 на Община Поморие в гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5.