12.01.2017

Обява за отдаване под наем на земеделска земя от 12.01.2017 г.

ОБЯВА

            На основание  Решение № 385/13.12.2016 г, прието на  основание чл. 24а, ал.6, т. 1 от ЗСПЗЗ  ,  във връзка с Решение №51/02.02.2012 г. на Общински съвет Поморие и Заповед на директора на ОП ОГСС е

ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА СРОК ОТ ПЕТ СТОПАНСКИ  ГОДИНИ

считано от стопанската  2016/2017  г. на следния земеделски имот , както и размера на наемната цена, а именно:

zz

Право да подават заявления имат :ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които приложат следните документи:

 -заявление за ползване под наем на земеделска земя/по образец/

– удостоверение за актуално състояние по ЗТР за ЮЛ, Булстат за земеделските производители

-удостоверение за липса на задължения към Община Поморие от Дирекция”ПМДТ”

– удостоверение за липса на задължения към НАП

-удостоверение за липса на задължение от  Дирекция „БФСД”,от  ОП „СУОИ” и от   ОП”ОГСС”

-декларация за направен оглед

– декларация за приемане на условията в проекто  договора

-копие от документ за самоличност.

            Срок за подаване на заявления за ползване под наем на земеделската  земя: 1.02.2017 г. вкл. в гр. Поморие, ОП ОГСС ул.”Солна” №5, стая №41.

            Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.

            Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.

 ОП ОГСС