12.01.2017

Обявление за достъп до обществена информация от 12.01.2017 г.

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС ), е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:„Създаване на 69,448 дка насаждения от киви, подпорна конструкция, противоградушкова защита, изграждане на ограда, закупуване на земеделска техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане чрез два сондажа в поземлен имот №007174, местност „Оранжериите”, землище на с. Порой, община Поморие, както и напояване от язовир „Бата”, с възложител: „Профит Икономикс” ЕООД.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

 

 

Отдел  УТООС

Община Поморие