12.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 12.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили:

  1. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „ Изкореняване и създаване на трайни насаждения от 40,200 дка, поземлен имот № 002185, местност „Габарака”, землище на с. Александрово, община Поморие”, с възложител ЕТ „ИДА-И-Иван Димов”
  2. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Смяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 35033.12.50 по КККР на гр. Каблешково, местност „Рудника” община Поморие, с цел създаване на овощна градина на площ от 9,916 дка” с възложител: Десислав Атанасов Дърлянов.
  3. Инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-149 кв.26 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „ХИМАВАРИ” ЕООД.
  4. Решение № БС-2-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „ Изграждане на система за капково напояване в имоти с №57491.9.28, 57491.9.29, 57491.9.15, местност ”Заешка поляна”, № 57491.10.5, местност „Голям герен”, гр. Поморие, община Поморие, имоти с №35033.10.147, 35033.10.145, 35033.10.23, местн. „Симеонова могила”, 35033.9.17,  местност „Чифлишкото”, гр. Каблешково, община Поморие, имоти с № 007115, 007114, 007113, 007112, 007111, 007100, и 007024, местност „Спирка лозя”, землище с. Каменар, община Поморие” с възложител: „Лозина Естейт и Уайн Селлар”АД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие