12.01.2017

Обявление по ЗУТ от 12.01.2017 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК Община Поморие

ОБЯВЯВА

на Мери Стоянова Алиева и Десислава Стоянова Илиева – заинтересована страна, заповед №РД-16-1207/ 27.12.2016г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ: І-95, ІІ-95 и ІІІ-95 в кв.26 по плана на с. Косовец. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Бургас чрез Община Поморие.

 

Дата: 12.01.2017г.