05.01.2017

Обявление по ЗУТ от 05.01.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК  Община Поморие

ОБЯВЯВА

 на Станимир Александров Христов – заинтересована страна, обявление №Об-347/ 09.12.2016г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ 57491.19.399 в м. „Лахана” в землището на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 05.01.2017 г.