05.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 05.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Пристройка към жилищна сграда и преустройство в УПИ ХVІ 132, кв.23 по плана на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Фреди Герхард Герд Зеслер.

 

Отдел УТООС

Община Поморие