04.01.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 04.01.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за следните инвестиционни предложения:

  1. „Жилищна сграда в УПИ ХVІІ-407, кв.15, гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Стоян Борисов Алексиев.
  2. „Жилищна сграда в УПИ ХV-144, кв.23 по плана на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „Юрмал” ЕООД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие