23.12.2016

Обява за свободно работно място за длъжността „Учител“ в ДГ „Сребърно звънче“ с. Страцин, общ. Поморие

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, ДГ „Сребърно звънче“ с. Страцин, община Поморие

ОБЯВЯВА

едно свободно работно място за длъжността „Учител” в детска градина, на осн. чл.68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 и ал.2 от КТ.

Необходими документи:
/При подаване на копия на документи, се предоставят  и  оригиналите./

 1. Заявление.
 2. Диплом за завършено образование /магистър, бакалавър/ и учителска правоспособност – предучилищна педагогика /копие/.
 3. Удостоверения за допълнителни квалификации – чужд език, музика и др.
 4. Професионална автобиография/CV/.
 5. Мотивационно писмо.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Медицинско свидетелство.
 8. Свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на учет.
 9. Трудова книжка /копие/.
 10. Препоръка от последния работодател /ако има такава/.
 11. Документ за компютърна грамотност.

Срок за подаване на документите: от 20.12.2016 г. до 03.01.2017 г., от 07.00 до 16.00 ч.

Място за подаване на документите – дирекцията на ДГ „Сребърно звънче” с. Страцин.

Разглеждане на документите на 04.01.2017 г. от 08.00 до 09.00 ч.

Събеседване с допуснатите кандидати на 05.01.2017 г. от 08.00 ч.

Обявяване на резултатите на 05.01.2017 г. в 10.00 ч.

Телефони за връзка с директор: служебен – 05967 2371, 0894 303 582, 0899 088 028.