29.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.12.2016 г.

Съобщение

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за „Преустройство, пристройка, надстойка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ I, кв. 129, по плана на гр. Поморие, (ПИ №57491.507.214 по КК на Община Поморие)”, с възложители: Павлина Иванова Опичкова, Магда Стоянова Опичкова и Николай Стоянов Опичков.

 

Отдел УТООС
Община Поморие