29.12.2016

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
 Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

на основание чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, внасям в Общински съвет Поморие следното предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие:

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

 1. Причини, налагащи изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 97 от 6 декември 2016 г. е необходимо съответно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Поморие.

 1. Цели, които се поставят с изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

 1. Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 1. Очаквани резултати от изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие:

Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие са – актуална нормативна база свързана с местните данъци.

 1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Предвид посоченото по-горе предлагам на Общински съвет Поморие да приеме следното

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2, пр. 2 и 4  от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1.Член 8, алинея 4 се изменя по следния начин:

                  При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

 • 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 • 3. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

 

АДРЕСАТ НА АКТА:
Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за всички задължени лица.

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Янчо Илиев – Заместник-кмет, Неделчо Тенекеджиев – Директор Дирекция „БФСД“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Янчо Илиев- заместник-кмет на Община Поморие

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на Област – Бургас  в седемдневен срок от приемането му.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Съгласувал:

 1. ЯНЧО ИЛИЕВ
  ЗАМЕСТНИК-КМЕТ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 1. ЩЕЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА
  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПМДТ” – ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изготвил:

ФИЛИП РАДИНОВ
ЮРИСКОНСУЛТ
ДИРЕКЦИЯ „ПМДТ – ОБЩИНА ПОМОРИЕ