29.12.2016

Докладна записка относно: Предложение за приемане на изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От
Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

на основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, внасям в Общински съвет – Поморие следното предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие:

Мотиви към наредба за изменение и допълнение на наредба   № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие. 

 1. Причини, налагащи изменението на наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Във връзка с изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник брой 97 от 6 декември 2016 г. е необходимо съответно изменение и допълнение на Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

 1. Цели, които се поставят с изменението на наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият момент.

 1. Финансови и други средства, необходими за изменението на наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Поморие.

Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 1. Очаквани резултати от изменение на наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие:

Очакваните резултати след изменение на наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие:

– актуална нормативна база свързана с местните такси;

 1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет – Поморие следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2, пр. 2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 • 1. Чл. 40 се изменя по следния начин:
 1. „Чл. 40. (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.”

 1. Чл. 36 (а), алинея 1, точка 3 се изменя по следния начин:

„3. За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3 ал. 2 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси и данъчна оценка по чл. 264 ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се събира такса за първи обект. За всеки втори, трети и следващ обект се дължи такса в размер на 20% от съответната услуга.

Удостоверение за данъчна оценка се издава:

 1. За пет работни дни – 10 лева;
 2. За три работни дни – 25 лева;
 3. За един работен ден – 50 лева.”
 • 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 г.
 • 3. На основание чл. 26, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове разпореждам измененията и мотивите към тях да бъдат публикувани на сайта на Община Поморие.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие за всички задължени лица.

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Янчо Илиев – Заместник-кмет,
Неделчо Тенекеджиев – Директор Дирекция „БФСД“

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Янчо Илиев- заместник-кмет на Община Поморие

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на Област – Бургас  в седемдневен срок от приемането му.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

Съгласувал:

 1. ЯНЧО ИЛИЕВ
  ЗАМЕСТНИК-КМЕТ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 1. ЩЕЛЯНА НЕДЕЛЧЕВА
  ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПМДТ” – ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Изготвил:

ФИЛИП РАДИНОВ
ЮРИСКОНСУЛТ
ДИРЕКЦИЯ „ПМДТ – ОБЩИНА ПОМОРИЕ