27.12.2016

Обявление по ОВОС от 27.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Съоръжение за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, (сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, събрани чрез система за разделно събиране на отпадъци от опаковки) и смесени битови отпадъци (събрани от системата за събиране на отпадъци), в месността „Хонят”, ПИ №57491.510.28, община Поморие”, с възложител: Алфа Био Проджект” ООД

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22 и РИОСВ Бургас, к-с „Лазур”, ул.”Перущица”№67, ет.3, п.к. 388, email riosv@unacs.bg , в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Лице за контакт от страна на възложителя: Диляна Стойчева Жавова – управител, тел: 0887388304, адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Странджа” № 85, ет. 6, ат. 2

 

Отдел  УТООС
Община Поморие