27.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 27.12.2016 г.

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003г. изм. и доп.)

Община Поморие съобщава на заинтересованите физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Разширение на детска градина „Детелина”, кв.254, УПИ VІІІ-5216, гр. Поморие, община Поморие”

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул.”Перущица”№67, ет.3, п.к. 388, email riosv@unacs.bg, както и в сградата на Община Поморие на адрес: улица „Солна” №5 в гр. Поморие.

 

Общинска администрация
Отдел „УТООС”