23.12.2016

Обявление по ЗУТ от 23.12.2016 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК Община Поморие

ОБЯВЯВА

на Хатче Али Ахмед – заинтересована страна, обявление №Об-339/ 06.12.2016г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ: VІІІ-170, ХІХ-182, ХХ-183 и ХХІ-184 в кв.10 по плана на с. Дъбник. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 23.12.2016г.