23.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 23.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Преустройство на съществуваща базова станция на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД BGS0136.A006 „Свобода” в поземлен имот с идентификатор 57491.504.39.4 по КККР на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас”, с възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД.

Отдел УТООС

Община Поморие