23.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 23.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-37, кв.5 по плана на с. Порой, община Поморие”, с възложител: Николинка Христова Пеева.
  2. „Изграждане на работилница за мебели и жилищни помещения за собствени нужди в поземлен имот №014178, местност „Разклона”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Константин Николаевич Скородумов.

Отдел УТООС

Община Поморие