22.12.2016

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за Гл. специалист „Отчитане на приходи“

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-1168/ 07.12.2016г. за заемане на длъжността Главен специалист „Отчитане на приходи“ в дирекция “Приходи, местни данъци и такси” в Община Поморие

  1. Несибе Юнуз Халил – няма изискуемия стаж
  2. Кръстина Петкова Колева –  няма  изискуемия стаж
  3. Гроздан Иванов Ихчиев –   не е  представен пълен комплект документи
  4. Румяна Атанасова Кънева –  не е  представен пълен комплект документи
  5. Митю Димов Славков –   не е  представен пълен комплект документ
  6. Станислава Иванова Паксимова – няма изискуемия стаж
  7. Стефан Донев –  не е  представен пълен комплект документи

 

Заместник – кмет по Бюджет и финанси и председател на конкурсната комисия:

ЯНЧО ИЛИЕВ /п/