22.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 22.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 57491.16.174 по КККР на гр. Поморие, местност „Кротиря”, община Поморие”, с възложител: Георги Красимиров Кузманов.

Отдел УТООС

Община Поморие