21.12.2016

Съобщение за инвестиционно предложение от 21.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „ЧИ на ПУП на поземлен имот с идентификатор 00833.6.442 по КККР на гр. Ахелой, местност „Бабата”, община Поморие”, с възложители: Атанас Димитров и „Айс Геймс ООД.

 

Отдел УТООС

Община Поморие