20.12.2016

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс Мл. експерт “Информационни технологии”

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до втори етап на конкурс, обявен със Заповед № РД-16-1124/ 24.11.2016 г. на Кмета на Община Поморие, за заемане на длъжността Младши експерт  “Информационни технологии” в Община Поморие

  1. Мирослав Христов Мавродиев– кандидатът не разполага с образование отговарящо на предварително обявените професионални направления;
  1. Емил Крумов Илиев– кандидатът не разполага с образование отговарящо на предварително обявените професионални направления;

 

Секретар на Община Поморие и председател на конкурсната комисия:

ТОНИ МИТЕВ /п/