13.12.2016

Ахелой се включи в проект по програма „Европа за гражданите“

2Заедно с градове от Унгария, Румъния, Полша и Словакия град Ахелой се включи в проект по програма „Европа за гражданите“ и участва в 6 събития, популяризиращи общата история и споделените ценности на Европа и насърчаващи чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС.

Общите цели на програмата са следните:

  • Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие;
  • Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

Годишни приоритети на програмата „Европа за гражданите“

  • Равен достъп

Програма „Европа за гражданите“ трябва да бъде достъпна за всички европейски граждани, без никаква форма на дискриминация, основаваща се на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

  • Транснационално и местно измерение

Европейското гражданство може да се усети най-добре в среда, която надхвърля националното измерение. Темата на проекта може да бъде транснационална, ако се потърси решение на даден въпрос от европейска гледна точка или се сравнят по критичен начин различни национални гледни точки.

  • Междукултурен диалог

Програма „Европа за гражданите“ работи за сближаване на европейски граждани от различни националности и говорещи различни езици, като им предоставя възможност да участват в общи дейности. Участието в такъв проект следва да доведе до по-добро разбиране за богатството на културната и езиковата среда в Европа.

  • Доброволческата дейност — израз на активното европейско гражданство

Доброволческата дейност е съществен елемент от активната гражданска позиция: отдавайки от своето време в полза на другите, доброволците служат на своята общност и имат активна обществена роля. В рамките на настоящата програма се отделя особено внимание на насърчаването на доброволческата дейност.

Изтегли финален доклад ТУК.