28.10.2016

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ гр. Поморие

ДО
ПРАВОИМАЩИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ
С ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ
ПО ЗУПГМЖСВ 

                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви съобщаваме, че Управителният съвет на Националния компенсационен жилищен фонд  в изпълнение на решение по т.4 от Протокол № 7 от 21.10.2016г. е уведомил Местната комисия, че се отменя т.2 от съвместните указания на УС на НКЖФ и ЦУ на ДСК,  дадени с Писмо № II-1990/09.03.1995г. и № 04-685/ 09.03.1995г. до местните комисии по чл.8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при общините и до клоновете на ДСК, което означава, че няма пречка за изплащане на левова компенсация за правоимащите жилищноспестовни вложители, придобили ателие или вила за задоволяване на жилищни нужди.

Право на левова компенсация по чл.7, ал. 1 от ППЗУПГМЖСВ имат  лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище, ателие или вила в срок до 30 ноември 2016г. вкл.

Изплащането на левови компенсации се извършва от Националния компенсационен жилищен фонд чрез местните комисии по чл. 8, ал. 2 от закона, по реда на постъпилите заявления за реализирани права по ал. 3, в срок до 31 декември 2019 г.

За допълнителна информация:
Община Поморие, гр. Поморие, ул.Солна № 5, стая № 59, ет. 4, тел. 0596/2 6369,
Елисавета Копилова – Секретар на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ.

 

 

Хубавина Япаджиева
Председател на МК по чл.8, ал.2
от ЗУПГМЖСВ