17.10.2016

Заповед № РД-16-1010/17.10.2016 г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-1010

Поморие , 17.10.2016 г.

На основание чл.44, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 2, и чл. 90 от Изборния кодекс и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

О Б Р А З У В А М:

Подвижна избирателна секция на територията на Община Поморие за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

                 номерацията, обхвата и адреса, както следва:

Избирателна

Секция

№ по ред

Място за

Гласуване

Обхват и адрес на секцията

(улица, квартал,  населено място)

1 2 3
021700053 Гр. Поморие

Посещение по домовете

Община Поморие

Седалище на СИК

Сградата на Община Поморие

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие