13.10.2016

Информация за избирателите: Срокове и възможности за справка

До 22 октомври 2016 г.

На 22 октомври изтича крайният срок, в който избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес където да упражнят правото си на глас. Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават до общинската администрация по настоящ адрес. В същия срок избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, имат възможност да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините в област Бургас.

До 29 октомври 2016 г.

В случай, че избирател установи непълноти и грешки в избирателния        списък, отнасящи се до него самия (сгрешено име, ЕГН, адрес), може да поиска отстраняване на същите, като подаде заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник до 29.10.2016г.

ВНИМАНИЕ!

Съветваме гражданите да извършат свовременно справка за това, в коя СИК ще гласуват, за да могат да се възползват от сроковете по-горе. Справката може да извършите по някой от следните начини:

–  През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

– Чрез SMS на единен номер 18429

– Чрез тел. 0800 1 4726, безплатен за цялата страна, избира се директно от стационарен или мобилен.

Можете да гласувате САМО в секцията, която ще ви изпише справката.

В СИК, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, могат да гласуват само лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; ученици или студенти, редовно обучение; лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден или лица с издадено  удостоверение за гласуване на друго място – това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите. Никой друг. Изброените тук попълват декларация пред СИК, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.