06.10.2016

Заповед № РД-16-977/06.10.2016 г.

З А П О В Е Д

РД-16-977

Поморие, 06.10.2016 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във  връзка с § 2 от ПЗР и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл. 18 от Изборния кодекс  и Решение № 3566-НР/21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия относно условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?” и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?”, насрочен с Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България (обн. В ДВ бр.65 от 19.08.2016 г.)

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ

 

 1. Помещения за провеждане на информационно-разяснителна кампания за насрочения на 6 ноември 2016 г. национален референдум от регистрираните в Централната избирателна комисия по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление инициативни комитети, партии и коалиции, поддръжници на позиция в подкрепа или алтернативна позиция на въпроса на националния референдум, както следва:

1.1. на територията на град Поморие – помещение на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с административен адрес: гр. Поморие, ул. Солна № 15;

1.2. на територията на останалите населени места на територията на Община Поморие:

– на територията на гр. Ахелой –  залата на читалището;

– на територията на гр. Каблешково –  заседателна зала в сградата на кметството;

– на територията на с. Александрово –  залата на читалището;

– на територията на с. Бата –  залата на Младежки дом;

– на територията на с. Белодол –  залата на читалището;

– на територията на с. Габерово –  зала в сградата на кметството;

– на територията на с. Горица –  ритуална зала, намираща се в сградата на кметството;

– на територията на с. Гълъбец –  залата на читалището;

– на територията на с. Дъбник –  на площада, поради липса на подходящо помещение;

– на територията на с. Каменар –  залата на читалището, намираща се в сградата на кметството;

– на територията на с. Косовец –  в клуба, намиращ се в сградата на кметството;

– на територията на с. Козичино –  пенсионерския клуб;

– на територията на с. Лъка –  залата на читалището, намираща се в сградата на кметството;

– на територията на с. Медово –  сградата на читалището;

– на територията на с. Порой –  залата на читалището;

– на територията на с. Страцин –  заседателна зала в сградата на кметството;

 1. Информационно-разяснителната кампания се открива на 7 октомври 2016 г. (30 дни преди деня на референдума) и приключва в 24:00 часа на 4 ноември 2016 г.

 

ІІ. НАРЕЖДАМ

 

 1. Достъпът до помещението да се осъществява след издадено разрешение от Кмета на Общината по постъпило в деловодството на Община Поморие мотивирано искане от инициативен комитет, партия или коалиция. Даденото разрешение следва да се обяви публично на интернет страницата на Община Поморие, както и на информационните табла на Община Поморие и съответното населено място.
 2. При произнасянето по постъпилото мотивирано искане следва незабавно да се уведоми и Районна избирателна комисия – Бургас за даденото разрешение.
 3. При организиране и провеждане събрания на открито следва да се спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс, Закона за събранията, митингите и манифестациите, Решение № 3566-НР/21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия и Заповед № РД-16-976/06.10.2016 г. на Кмета на Община Поморие.
 4. Изготвянето, съдържанието и разпространението на информационно-разяснителните и агитационните материали следва да се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на Изборния кодекс, Решение № 3566-НР/21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия и Заповед № РД-16-976/06.10.2016 г. на Кмета на Община Поморие.

Поставянето на информационно-разяснителните и агитационните материали се извършва на посочените в Заповед № РД-16-976/06.10.2016 г.  места.

 1. В срок до седем дни след деня на референдума (13 ноември 2016 г.) участниците в информационно-разяснителната кампания да премахнат поставените от тях информационно-разяснителни и агитационни материали по повод на вече приключилия референдум.

 

ІІІ. ЗАБРАНЯВА СЕ

 

 1. Унищожаването и заличаването на информационно-разяснителните и агитационните материали, поставени по определения ред, до края на деня на референдума.
 2. Поставянето информационно-разяснителните и агитационните материали на 6 ноември 2016 г. (деня на референдума) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от входа на сградата, в която е изборното помещение.
 3. Извършването на агитация на 5 ноември 2016 г. (24 часа преди деня на референдума) и 6 ноември 2016 г. (деня на референдума).
 4. Използването на информационно-разяснителна кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 6 ноември 2016 г.

 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Поморие, както и на информационните табла на Община Поморие и съставните на Общината населени мeста.

 

Копие от заповедта да бъде изпратено на:

– на кметовете на кметства и кметския наместник на с. Александрово, а чрез тях и на председателите на читалищните ръководства и отговорниците на пенсионерски клубове, както и на началника на РУ „Полиция”   гр. Поморие – за сведение и изпълнение;

– Районна избирателна комисия – Бургас не по-късно от 07.10.2016 г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Поморие  г-н Тони Митев.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие