06.10.2016

Заповед № РД-16-976/06.10.2016 г.

З А П О В Е Д

РД-16-976

Поморие, 06.10.2016 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1 и чл. чл. 181-186 от Изборния кодекс, както и във връзка с § 2 от ПЗР и чл. 16, ал. 1 и ал. 4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 6, т. 7 и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, Решение № 3565-ПВР/21.09.2016 г. (относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.) и Решение №3566-НР/21.09.2016 г. (относно условията и реда за провеждане на информационно-разяснителна кампания за национален референдум на 6 ноември 2016 г.) на Централната избирателна комисия

 

ЗАПОВЯДВАМ

 

 1. Определям местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали по време на предизборната кампания както следва:
 2. в гр. Поморие:

1.1. металните платна пред СТ „Пиргосплод”  –  ул. „Княз Борис I” № 163;

1.2. зърнобаза 1 –  ул. „Княз Борис I” № 157;

1.3. ЖП Гара;

1.4. морски клуб с адрес  ул. „П. К. Яворов” № 7;

 1. в гр. Ахелой витрините на читалището с адрес ул. „Слънчев Бряг” № 19;
 2. в гр. Каблешково витрините на автогарата – ул. „Черно море” № 23 и информационните табла в центъра на града – ул. „Васил Левски”;
 3. в с. Александрово – бивш ресторант на ул. „Хан Аспарух”;
 4. в с. Бата – оградата на парка в центъра на селото с адрес ул. „Иван Вазов” № 26 и информационното табло пред фурната за хляб с ул. „Иван Вазов” № 23;
 5. в с. Белодол – бетонната стена до моста;
 6. в с. Габерово – автозаслона на ул. „Съединение” (на площада);

8.в с. Горица – информационното табло на ул. „Хаджи Димитър и информационно табло до хранителния магазин на ул. „Кирил и Методий”;

 1. в с. Гълъбец – информационното табло до фурната на ул. „Пирин” и табло пред кметството на ул. „Николай Лъсков” № 11;
 2. в с. Дъбник –подпорната стена до чешмата в центъра на селото на ул. „Стара планина”;
 3. в с. Каменар – стените на автоспирката – ул. „Алакария”;
 4. в с. Косовец – автозаслона;
 5. в с. Козичинопред читалището и пред пощата;
 6. в с. Лъка – магазина за хранителни стоки на ул. „Дунав” № 3;
 7. в с. Медово – на витрината на кафе на Потребителна кооперация „Гено Сивов” – Каблешково, намиращо се на ул. Христо Ботев;
 8. в с. Порой – стената на паркинга на ул. „Кирил и Методий” № 26.
 9. в с. Страцин – стените на многофункционалната сграда, информационните табла пред парка откъм ул. „Черно море”.

ІІ. При провеждане на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. стриктно да се спазва Решение № 3565-ПВР/21.09.2016 г., а при провеждане на информационно-разяснителната кампания за насрочения на 6 ноември 2016 г. национален референдум – Решение №3566-НР/21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия.

ІІІ. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

 1. IV. Забранява се:
 2. Поставянето на агитационни и/или информационно-разяснителни материали на обществени места – улици, тротоари, градини, паркове, площади и други предназначени за общо ползване, непосочени в настоящата заповед;
 3. Използването на агитационни и/или информационно-разяснителни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
 4. 3. Използването на агитационни и/или информационно-разяснителни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасност на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите или участниците в информационно-разяснителната кампания;
 5. 4. Унищожаването и заличаването на информационно-разяснителни и/или агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден;
 6. Поставянето на информационно-разяснителни и/или агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
 7. Поставянето на предизборни информационно-разяснителни и/или агитационни материали извън времето за провеждане на предизборната кампания (преди 07 октомври 2016 г. (30 дни преди изборния ден) и след приключването ѝ в 24:00 ч. на 04 ноември 2016 г.).

Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на общината или съответното кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи;

 1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
 2. 8. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
 3. 9. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 4. 10. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
 5. 11. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
 6. 12. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

 1. В срок до седем дни след изборния ден (13 ноември 2016 г.), партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Поморие, както и на информационните табла на Община Поморие и съставните на Общината населени места.

 

Копие от заповедта да бъде изпратено на кметовете на кметства и кметския наместник на с. Александрово – за сведение и изпълнение;

 

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на началника на РУ „Полиция”   гр. Поморие.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие