24.08.2016

Съобщение относно инвестиционно предложение от 24.08.2016г.

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „ПУП-ПРЗ  за ПИ 018016 за обособяване на УПИ VІІІ-16 масив 18, стопански двор с. Страцин, община Поморие”, с възложител: Христо Димитров Гочев.

 

Отдел УТООС

Община Поморие