20.07.2016

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А

         На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65   от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 192/28.04.2016г. и Заповед № РД-16-697/18.07.2016г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І.За отдаване под наем на терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва:

              1.Терен с площ 25кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 1,  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 150,00 лв. без вкл. ДДС или 180,00 лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл. ДДС.

  1. 2. Терен с площ 7,50 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 2  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 45,00 лв. без вкл. ДДС или 54,00 лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
  2. 3. Терен с площ 12,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 3  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 72,00лв без вкл.ДДС или 86,40лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл. ДДС.
  3. 4. Терен с площ 10,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 4  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 60,00лв. без вкл. ДДС или 72,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
  4. 5. Терен с площ 15,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 5  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл. ДДС или 108,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
  5. 6. Терен с площ 18,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 6  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 108,00лв. без вкл. ДДС или 129,60лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
  6. Терен с площ 12,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 8  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 72,00лв. без вкл. ДДС или 86,40лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл. ДДС.
  7. 8. Терен с площ 12,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 9  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 72,00лв. без вкл. ДДС или 86,40лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
  8. 9. Терен с площ 15,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 10  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв без вкл. ДДС или 108,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл.ДДС.
  9. 10. Терен с площ 15,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Иван Вазов”, петно № 11  в кв.85 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 90,00лв. без вкл. ДДС или 108,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл. ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия:

1.На терените  по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по Търговския закон.

3 . Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена без вкл. ДДС.

ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

V.Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга:

– първа дата – до 16.00 часа,  на последния работен ден преди датата на търга / т.е 04.08.2016 г./

-втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга /т.е 11.08.2016 г./

В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І»  № 96а

VІІ. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/  от  началната тръжна месечна наемна цена.

VІІІ.Дата, час и място на провеждане на търга :

На 05.08.2016г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.

На 12.08.2016г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99