20.07.2016

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65   от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 190/28.04.2016г. , Решение № 1266/13.02.2015г. и Решение № 87/26.02.2016г. на Общински  съвет – Поморие и  Заповед № РД-16-696/18.07.2016г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І .За отдаване под наем на терени – публична и частна  общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 8 /осем/години, както следва:

               1.Терен с площ 12 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Кв.112А”, петно № 3,    по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 60,00лв без вкл. ДДС или 72,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл.ДДС.

 1. 2. Терен с площ 22 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Млекопреработване”, петно № 1  в кв.151 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 110,00лв без вкл. ДДС или 132,00лв. с вкл. ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 2. 3. Терен с площ 20,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Млекопреработване”, петно № 4  в кв.115 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 100,00лв без вкл.ДДС или 120,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 3. 4. Терен с площ 22,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Млекопреработване”, петно № 5  в кв.115 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 110,00лв без вкл.ДДС или 132,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 4.  5. Терен с площ 36,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Светлина”, петно № 2  между кв.167 и кв.168 на улица с о.т.70-75  по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 180,00лв без вкл.ДДС или 216,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл.  ДДС.
 5.  6. Терен с площ 12,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „ ТК „Свети Георги”, петно № 1  в кв.150 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 60,00лв без вкл.ДДС или 72,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл.  ДДС.
 6. Терен с площ 85,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „Свобода”, петно № 4  в кв.195 по плана на гр.Поморие, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 425,00лв без вкл.ДДС или 510,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 7. 8. Терен с площ 15,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „с.Порой”, петно № 3  в кв.11 УПИ ІІ по плана на с.Порой, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 45,00лв без вкл.ДДС или 54,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 8. 9.  Терен с площ 32,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „с.Порой”, петно № 4  в кв.11 УПИ ІІ по плана на с.Порой, за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 96,00лв без вкл.ДДС или 115,20лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 9. 10. Терен с площ 30,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „гр.Ахелой”, петно № 6  в кв.11 по плана на гр.Ахелой, поземлен имот с идентификатор 00833.501.227 за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 114,00лв без вкл.ДДС или 136,80лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/  от началната тръжна месечна наемна цена без  вкл. ДДС.
 10. 11. Терен с площ 100,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „гр.Каблешково”, петно № 1  в кв.52 УПИ І по плана на гр.Каблешково, поземлен имот с идентификатор 00833.501.227 за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 380,00лв без вкл.ДДС или 456,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без вкл. ДДС.
 11. 12. Терен с площ 50,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „с.Дъбник”, петно № 1  в кв.4 по плана на с.Дъбник ,   за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 135,00лв без вкл.ДДС или 162,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 12. 13. Терен с площ 5,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „с.Гълъбец”, петно № 1  в кв.5 по плана на с.Гълъбец ,   за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 15,00лв без вкл.ДДС или 18,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 13. 14. Терен с площ 70,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „с.Горица ”, петно № 4 в кв.27 по плана на с.Горица,   за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 210,00лв без вкл.ДДС или 252,00лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
 14. 15. Терен с площ 135,00 кв.м. за стациониране на преместваем обект за КОО в Търговска зона „гр.Каблешково”, петно № 1 в кв.78 УПИ V-545.00  по плана на гр.Каблешково ,   за срок от 8 /осем/ години при начална тръжна месечна наемна цена 513,00лв без вкл.ДДС или 615,60лв. с вкл.ДДС съгласно тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение и стъпка за наддаване 10 % /десет процента/ от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

ІІ.За  отдаване под наем на два броя обекти (павилиони), разположени на терен – общинска собственост, находящ се в ТЗ „Алеко Константинов” кв. 7 по плана на гр. Поморие, а именно: павилион промишлени стоки (дрехи), на площ 14, 44 кв. м. и павилион за пакетирани стоки, на площ от  14, 44 кв. м., за срок от 8  (осем) години при начална месечна наемна цена в размер на 173, 28 лв.с вкл. ДДС, за всеки един от тях, определена съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

ІІІ. За отдаване под наем на един брой обект (павилион), разположен на терен – общинска собственост, находящ се в ТЗ „Млекопреработване” в гр. Поморие, а именно: павилион за продажба на сувенири, на площ 14, 44 кв. м. за срок от 5 (пет) години при начална месечна наемна цена в размер на 173, 28 лв.с вкл. ДДС, определена съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

ІV.Определя следните специфични условия:

1.На терените  по т.І. може да се осъществява търговска дейност,  а в обектите/ павилионите/ по т.ІІ  и т.ІІІ търговската  дейност ще се осъществява  съобразно определеното предназначение.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по Търговския закон.

3 . Участниците в търга следва да представят удостоверения за липса на  задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие и НАП.

 1. V. Депозит за участие в търга в размер на 10 % /десет процента/ от началната годишна наемна цена без вкл. ДДС.

VІ. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на  10% от достигната наемна цена на месец.

VІІ.Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60.00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

VІІІ. Дата и срок за закупуване и подаване на документите за участие в търга:

– първа дата – до 16.00 часа,  на последния работен ден преди датата на търга / т.е 04.08.2016 г./

-втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга /т.е 11.08.2016 г./

В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І»  № 96а

ІX. Стъпка на наддаване 10 % /десет процента/ от  началната тръжна месечна наемна цена.

Дата, час и място на провеждане на търга :

На 05.08.2016г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.

На 12.08.2016г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99